fıkraoku.com

ANA SAYFA >

FIKRA TÜRÜ HAKKINDA BİLGİLER:

Düşündürücü Olarak Fıkralar

Nükteli söz söyleme esasına dayanan fıkralarda, birkaç sayfada anlatılabilecek durumlar az sözle ve muhatabı incitmeden kibarca uyarma yoluyla aktarılır. Kısaca bu üslup, söz iskeletini mana incileriyle süsleyerek muhataba sunmaktır ki bu da keskin bir idrak ve anlayışı beraberinde getirir (Aslan, 2008: 293; Artun, 2007: 145-159).
Güldürürken düşündürme özelliği ile düşünme becerisinin ön plana çıkarıldığı bu türde, gülme eylemi, düşünme yetisi ile iç içe geçmiş bir yapıdadır. Bu yapılanma her iki özelliğin de birlikte var olması ile mümkün olur ki biri olmadan diğerinin olması durumunda f... Devamını Oku

fıkraoku.com ekledi, 2465 kez okundu.

Eğitici Olarak Fıkralar

Eğitimin temel amacı; kişinin topluma uyum sağlamasını kolaylaştırmak ve toplumda kabul gören değerleri tanımasına yardımcı olmaktır. Toplumun kuralları, yaşayışı, hayata bakışı, kısacası toplumun kültürel özellikleri tanıtılarak; kişinin kültürünün gelişmesi ve yaşadığı topluma ayak uydurması sağlanır.


Günümüzde formal eğitimin uygulandığı orta öğretim kurumlarında yapılandırmacı yaklaşıma dayalı anlayışla eğitim verilmektedir. Bu yaklaşımın en temel özelliklerinden biri de sınıflarda hayata dair uygulamaların yer aldığı ortamlara dönüştürülmesi ve öğrenilenlerin sınıf dışındaki dü... Devamını Oku

fıkraoku.com ekledi, 3643 kez okundu.

Farklılıkları Gösterici Olarak Fıkralar

Fıkraların yapısındaki karşıtlıklar, tezler ve antitezler; birey ve toplum hayatındaki farklılıkları gösterir. Bu tezler kapsamında oluşturulan tiplemelerin her biri birbirinden bağımsız olarak bambaşka karaktere sahiptir. Öğrenciler, bu tipler sayesinde farklılıkları görerek, kişiler ve toplumlar arasındaki farklılıkları gözlemleyebilecek ve bu yolla farklı bakış açıları kazanacaklardır.


Fıkralardaki, "Mevlevî, Bektaşî, Yürük, Terekeme, Tahtacı" gibi zümreleri temsil eden tiplerle farklı tarihî şahsiyetleri tanıyacaktır. Yahudi, Ermeni gibi azınlıkları temsil eden fıkralarla toplum... Devamını Oku

fıkraoku.com ekledi, 435 kez okundu.

Fıkra Nedir?

Fıkra, yaşamsal olaylardan hareketle anlatılan, anlatılanlardan bir sonuç çıkarma amacına yönelik olan, nükte, hiciv, mizah unsuru barındıran kısa sözlü ürünlerdir.


Mizah sanatının en temel unsurlarındandır. Fıkralar, çok eskiden beri var olan edebi metinlere örnek teşkil ederler. Türkiye genelinde fıkra, çoğu zaman şahıs, yöre, topluluk ile özdeşleştirilir ve bu unsurlara ait güldürücü ögeleri hatırlatışı ile güç kazanır. Nasreddin Hoca fıkraları, Karadeniz Fıkraları, Bektaşi Fıkraları bunlara örnektir.


Fıkralarda siyasal ve toplumsal olaylar ele alınırken belgelere, kanıtl... Devamını Oku

fıkraoku.com ekledi, 584 kez okundu.

Fıkralar

Türkiye'nin hemen her bölgesinde, dünyada da olduğu gibi,fıkra anlatmanın veya güzel anlatanı dinlemenin hemen tadına varılır, zevkle yaşanır o dakikalar... Çocukların da bildiği ve aktardığı Nasreddin Hocanın fıkralarından başlayarak, yöre insanının kendileri arasından çıkan taklitçi, komik veya nüktedan kişilerin maceraları o yörelerde birer fıkra olarak anlatılır. Günümüze kadar gelen bu fıkra kahramanları arasında özellikle Bektaşîler, Karadenizlilerden Temel veya Dursun, Yahudiler, bütün Türkiye'de bu yönleriyle tanınırken, bölgelerinde de Bekri Mustafa, Karatepeli, Oflu hoca, Erzuruml... Devamını Oku

fıkraoku.com ekledi, 790 kez okundu.

Fıkranın Tanımı

Fıkralar, sözlü edebiyatın kısa, özlü, nükteli ve güldürücü türüdür (Elçin, 1997: 566). Başlangıçta ferdî bir karaktere sahipken zamanla anonimleşerek halka mal olan bu tür; tasvir yapısı, kullanılan kelimeler, diyalog unsurları, konu seçimi ve kendine özgü kompozisyonu ile diğer halk edebiyatı türlerinden ayrılır (Yıldırım, 1998: 221-23; Şimşek, 2005).


Dîvânü Lûgâti’t-Türk'te küg kelimesiyle ifade edilen fıkralar, sonraki yıllarda hikâye, kıssa, nükte, mizah, lâtife, nekre kelimeleri karşılanmıştır (Güzel ve Torun, 2008:423). Kavramsal olarak birden fazla anlamı içeren fıkraların ö... Devamını Oku

fıkraoku.com ekledi, 1867 kez okundu.

Gazete Fıkraları (Köşe Yazıları)

Gazete Fıkraları (Köşe Yazıları)Fıkra kelimesi iki şekilde karşımıza çıkar:
Gazete fıkraları (köşe yazıları)
Mizahî (güldürücü) fıkralar

Gazetelerde güncel konular hakkında yazılan, kişisel görüşlere dayanan kısa fikir yazılarına köşe yazısı denir. Yazılı anlatım türleri içinde gösterilen köşe yazılarına eskiden fıkra denilmekte idi. 19. yüzyıldan itibaren hayatımıza girmiştir ve bugün herkes “köşe yazısı” terimini kullanmaktadır.

Köşe yazıları günlük gazetelerde düzenli olarak aynı yazar tarafından yazılır ve değişmeyen bir isimle bir köşede yayımlanır. Köşe yazarı gazete, dergi, internet ortamlarında sürekli... Devamını Oku

fıkraoku.com ekledi, 74 kez okundu.

Gelenek Aktarıcısı Olarak Fıkralar

Halk edebiyatı ürünlerinin en belirgin özellikleri halka ait olma, anonim, sözlü, kalıplaşmış, çeşitlenmiş ve geleneksel olmasıdır. Sözlü kültür geleneğinin ürünlerinden olan fıkralar, yüzyılların tecrübe ve deneyimlerine dayanan bir kültürün süzgecinden geçmiş, bireylerin değil toplumun ortak dilidir (Özdemir,2007: 372).


Halk edebiyatı ürünlerinin bir kısmı yazıya geçirilmiş, bir kısmı da yazıya geçirilmeden sözlü gelenekte anlatıla gelmiştir. Yapısal özellikleri ile toplum ve insan hayatının iç içe geçtiği fıkralar, geçmişi günümüze yansıtan çok renkli aynalardır. Bu gülümseyen ay... Devamını Oku

fıkraoku.com ekledi, 330 kez okundu.

Güldürü (Mizahî) Fıkra

Güldürü (mizahî) fıkra için pek çok tanım yapılmıştır. Ancak en kısa ve öz şekliyle fıkrayı "Kısa ve özlü anlatımlı, nükteli, güldürücü hikâye" şeklinde tanımlanabilir (TDK). Mizahî (güldürü) fıkralardaki fıkra sözcüğüyse Batı dillerindeki anekdotla aynı anlamdadır (Fransızca ve İngilizce Anecdote).

Bir fıkra tek bir olay üzerine kurulur. Fıkraların merkezinde insan vardır. İnsanın toplumla ve diğer kişilerle ilişkisi söz konusudur. Bazen de fıkralardaki kişiler, çevre değiştirerek yeni bir kimliğe, yeni bir renge bürünürler (Arı, 2009).

Fıkraların özellikleri şunlardır:... Devamını Oku

fıkraoku.com ekledi, 40 kez okundu.

Fıkra Türü Hakkında 13 Bilgi Kayıtlı.