fıkraoku.com

ANA SAYFA >

FIKRA TÜRÜ HAKKINDA BİLGİLER:

Düşündürücü Olarak Fıkralar

Nükteli söz söyleme esasına dayanan fıkralarda, birkaç sayfada anlatılabilecek durumlar az sözle ve muhatabı incitmeden kibarca uyarma yoluyla aktarılır. Kısaca bu üslup, söz iskeletini mana incileriyle süsleyerek muhataba sunmaktır ki bu da keskin bir idrak ve anlayışı beraberinde getirir (Aslan, 2008: 293; Artun, 2007: 145-159).
Güldürürken düşündürme özelliği ile düşünme becerisinin ön plana çıkarıldığı bu türde, gülme eylemi, düşünme yetisi ile iç içe geçmiş bir yapıdadır. Bu yapılanma her iki özelliğin de birlikte var olması ile mümkün olur ki biri olmadan diğerinin olması durumunda f... Devamını Oku

fıkraoku.com ekledi, 1890 kez okundu.

Eğitici Olarak Fıkralar

Eğitimin temel amacı; kişinin topluma uyum sağlamasını kolaylaştırmak ve toplumda kabul gören değerleri tanımasına yardımcı olmaktır. Toplumun kuralları, yaşayışı, hayata bakışı, kısacası toplumun kültürel özellikleri tanıtılarak; kişinin kültürünün gelişmesi ve yaşadığı topluma ayak uydurması sağlanır.


Günümüzde formal eğitimin uygulandığı orta öğretim kurumlarında yapılandırmacı yaklaşıma dayalı anlayışla eğitim verilmektedir. Bu yaklaşımın en temel özelliklerinden biri de sınıflarda hayata dair uygulamaların yer aldığı ortamlara dönüştürülmesi ve öğrenilenlerin sınıf dışındaki dü... Devamını Oku

fıkraoku.com ekledi, 3099 kez okundu.

Farklılıkları Gösterici Olarak Fıkralar

Fıkraların yapısındaki karşıtlıklar, tezler ve antitezler; birey ve toplum hayatındaki farklılıkları gösterir. Bu tezler kapsamında oluşturulan tiplemelerin her biri birbirinden bağımsız olarak bambaşka karaktere sahiptir. Öğrenciler, bu tipler sayesinde farklılıkları görerek, kişiler ve toplumlar arasındaki farklılıkları gözlemleyebilecek ve bu yolla farklı bakış açıları kazanacaklardır.


Fıkralardaki, "Mevlevî, Bektaşî, Yürük, Terekeme, Tahtacı" gibi zümreleri temsil eden tiplerle farklı tarihî şahsiyetleri tanıyacaktır. Yahudi, Ermeni gibi azınlıkları temsil eden fıkralarla toplum... Devamını Oku

fıkraoku.com ekledi, 342 kez okundu.

Fıkra Nedir?

Fıkra, yaşamsal olaylardan hareketle anlatılan, anlatılanlardan bir sonuç çıkarma amacına yönelik olan, nükte, hiciv, mizah unsuru barındıran kısa sözlü ürünlerdir.


Mizah sanatının en temel unsurlarındandır. Fıkralar, çok eskiden beri var olan edebi metinlere örnek teşkil ederler. Türkiye genelinde fıkra, çoğu zaman şahıs, yöre, topluluk ile özdeşleştirilir ve bu unsurlara ait güldürücü ögeleri hatırlatışı ile güç kazanır. Nasreddin Hoca fıkraları, Karadeniz Fıkraları, Bektaşi Fıkraları bunlara örnektir.


Fıkralarda siyasal ve toplumsal olaylar ele alınırken belgelere, kanıtl... Devamını Oku

fıkraoku.com ekledi, 466 kez okundu.

Fıkralar

Türkiye'nin hemen her bölgesinde, dünyada da olduğu gibi,fıkra anlatmanın veya güzel anlatanı dinlemenin hemen tadına varılır, zevkle yaşanır o dakikalar... Çocukların da bildiği ve aktardığı Nasreddin Hocanın fıkralarından başlayarak, yöre insanının kendileri arasından çıkan taklitçi, komik veya nüktedan kişilerin maceraları o yörelerde birer fıkra olarak anlatılır. Günümüze kadar gelen bu fıkra kahramanları arasında özellikle Bektaşîler, Karadenizlilerden Temel veya Dursun, Yahudiler, bütün Türkiye'de bu yönleriyle tanınırken, bölgelerinde de Bekri Mustafa, Karatepeli, Oflu hoca, Erzuruml... Devamını Oku

fıkraoku.com ekledi, 687 kez okundu.

Fıkranın Tanımı

Fıkralar, sözlü edebiyatın kısa, özlü, nükteli ve güldürücü türüdür (Elçin, 1997: 566). Başlangıçta ferdî bir karaktere sahipken zamanla anonimleşerek halka mal olan bu tür; tasvir yapısı, kullanılan kelimeler, diyalog unsurları, konu seçimi ve kendine özgü kompozisyonu ile diğer halk edebiyatı türlerinden ayrılır (Yıldırım, 1998: 221-23; Şimşek, 2005).


Dîvânü Lûgâti’t-Türk'te küg kelimesiyle ifade edilen fıkralar, sonraki yıllarda hikâye, kıssa, nükte, mizah, lâtife, nekre kelimeleri karşılanmıştır (Güzel ve Torun, 2008:423). Kavramsal olarak birden fazla anlamı içeren fıkraların ö... Devamını Oku

fıkraoku.com ekledi, 1562 kez okundu.

Gelenek Aktarıcısı Olarak Fıkralar

Halk edebiyatı ürünlerinin en belirgin özellikleri halka ait olma, anonim, sözlü, kalıplaşmış, çeşitlenmiş ve geleneksel olmasıdır. Sözlü kültür geleneğinin ürünlerinden olan fıkralar, yüzyılların tecrübe ve deneyimlerine dayanan bir kültürün süzgecinden geçmiş, bireylerin değil toplumun ortak dilidir (Özdemir,2007: 372).


Halk edebiyatı ürünlerinin bir kısmı yazıya geçirilmiş, bir kısmı da yazıya geçirilmeden sözlü gelenekte anlatıla gelmiştir. Yapısal özellikleri ile toplum ve insan hayatının iç içe geçtiği fıkralar, geçmişi günümüze yansıtan çok renkli aynalardır. Bu gülümseyen ay... Devamını Oku

fıkraoku.com ekledi, 263 kez okundu.

Kültür Aktarıcısı Olarak Fıkralar

Günümüz eğitim anlayışında bireyin, toplumu ve ait olduğu değerler sistemini tanınması öncelikli hedefleri arasında yer almaktadır. Toplumun değer ve kabullerinin estetik bir düzlemde aktarılması ile metinlerin işlevselliğini arttırmaktadır (Kavcar, 1999: 143).


Bir milletin kültürel birikimi yılların süzgecinden geçerek, yazılı ve sözlü eserlerle bir sonraki nesle aktarılır. Bu aktarımda köklü ve zengin bir geçmişe sahip olan Türk kültürünün sözlü ve yazılı ürünlerinden geniş ölçüde yararlanılarak, bu ürünlerin inceliklerinin ve estetik zevkinin özellikle öğrencilere kazandırılması ... Devamını Oku

fıkraoku.com ekledi, 415 kez okundu.

Öğretici Olarak Fıkralar

Türkçe öğretiminden beklenen; öğrencilerin okuma, dinleme/izleme, konuşma ve yazma becerilerini dilin kurallarına uygun olarak geliştirmesidir. Bu gelişimde, Türk dilinin seçkin örneklerinin tanıtılması yoluyla öğrencilerin dil zevkine varmaları ve kendi anlam dünyalarını yapılandırma becerilerini geliştirmeleri amaçlanır. Bu yolla, öğrencilerin edindikleri bilgiler üzerine yenilerini inşa etmeleri, eleştirel düşüncelerini geliştirmeleri, sorunlara alternatif çözümler üretmeleri, birlikte çalışma bilincine ulaşmaları, estetik zevk kazanmaları, çevreleri ile uyumlu, ulusal değerlerine duyarl... Devamını Oku

fıkraoku.com ekledi, 2925 kez okundu.

Fıkra Türü Hakkında 11 Bilgi Kayıtlı.